Fenntartói értékelés

Fenntartói értékelés a Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007 és 2011 közötti működéséről, a pedagógiai program végrehajtásáról, az intézményben folyó szakmai munka eredményeiről.

A Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága 2011. augusztusában értékelte az Intézményben folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését. Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. Az ellenőrzésre és az értékelésre a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 102 §-ának (2) bekezdés d) pontja alapján került sor, figyelemmel a 104. § (1) bekezdés a) pontjára. A szakmai munka eredményességének vizsgálatánál a Kt. 102 §-ának (2) bekezdés g) és 104 § (4) bekezdésében foglaltakat is figyelembe vette az értékelés.

1. Az ellenőrzés menete

Az intézmény a fenntartó részére minden tanév (nevelési év) lezárását követő harminc napon belül megküldte az intézmény által készített beszámolót, amely a pedagógiai program végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. A fenntartónak a most sorra került fenntartói ellenőrzésnél és értékelésnél az előző négy év (2007-2011) dokumentumai rendelkezésre állnak. A beszámolókból származó információkat a fenntartó által kiküldött két fős csoport a helyszíni ellenőrzés során kiegészítette az intézmény dokumentumainak elemzésével, továbbá az intézmény vezetőjével és alkalmazottaival, a szülői közösség illetve a helyi egyházi közösség képviselőivel folytatott interjúval. Az előzetes tájékozódás és a helyszíni ellenőrzés eredményét, tapasztalatait az ellenőrzést végzők a fenntartói ellenőrzési kézikönyvben rögzítették. A kézikönyv adatai alapján készítette a fenntartó oktatási ügyekért felelős képviselője jelen összegző értékelést, melyet az intézmény vezetőjének átadott és jelen formájában nyilvánosságra hoz.

2. Az ellenőrzés területei

  • Az intézmény gazdálkodása
  • A működés törvényessége
  • Szakmai munka eredményessége
  • Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység
  • A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, tevékenység

3. Megállapítások – értékelés

3.1. Az intézmény gazdálkodása

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak megfelel.

Az intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik és az erről szóló költségvetési beszámolót, illetve az éves számviteli beszámolókat a jogszabályoknak megfelelő határidőkig és a jogszabályokban előírt formában elkészítette.

Az intézmény a működéshez szükséges szabályzatokkal rendelkezik, a gazdálkodási és pénzügyi szabályzatokat felül kell vizsgálni és meg kell újítani a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az intézmény számára az ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon rendelkezésre állnak.

Az intézmény takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és forrásaival. Sikeresen vontak be a pályázati és egyéb forrásokat az iskola programjainak finanszírozásába. Az intézmény a működési költségek biztosításán felül jelentős részt vállal az ingatlan bekerülési költségeinek finanszírozásában.

A források mértéke a vizsgált időszakban lehetővé tette a kötelező szolgáltatásokon felül többlet szolgáltatások megszervezését.

3.2. A működés törvényessége

Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az alapító okirat és a nevelési program a jogszabályoknak megfelelően készült.

Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek.

Az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási tervei a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek.

Az intézmény iratkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és mintaszerű.

Az intézmény adatkezelése mind az ellátott gyermekek, diákok, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő. Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti.

A gyógytestnevelés megszervezéséről és annak dokumentálásáról az intézménynek intézkednie kell.

Az intézmény feladatellátásának a személyi feltételei alapvetően biztosítottak. A szakképzettségnek megfelelő pedagógusok alkalmazásáról egy területen (biológia tantárgy) gondoskodni kell, bár az intézmény az álláshely betöltésére eddig is megtette a szükséges intézkedéseket.

Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik.

3. 3. A szakmai munka eredményessége

Az intézmény az óvodai feladatellátás tekintetében a kiváló nevelési programot az elvárható teljesítmény felett hajtotta végre. A gyerekek felzárkóztatására a differenciált nevelés eszközeivel is élnek. Az intézményegység kihasználtsága tartósan 90 százalék körül van, az utóbbi években némi növekedést is mutat.

Az intézmény az általános iskolai feladatokat általánosságban az elvárható teljesítmény felett vagy az elvárható színvonalon látja el. A kompetenciamérések eredményei a megyeszékhelyi általános iskolák eredményeinél lényegesen jobbnak, a nyolc évfolyamos gimnáziumok átlagán elhelyezkedőnek mutatják az iskolát. A középiskolai továbbtanulási mutatók azt jelzik, hogy a vizsgált években a végzős nyolcadikosok túlnyomó részt érettségit adó középiskolában (gimnáziumban vagy szakközépiskolában) tanultak tovább. A 8. évfolyamosok központi középiskolai felvételi eredményei az országos átlagnál 5-15%-kal magasabbak. Ezt az eredményt az általános iskolai intézményegység az összes tanulóra vetítve éri el (tehát nem csak a központi felvételit írató középiskolába jelentkező tanulóknál) ez még pozitívabb képet a tanulók teljesítményéről. A különleges gondozást igénylő tanulókkal kapcsolatosan az általános iskola az összes kötelező feladatát megfelelően ellátja. Az intézményi fluktuáció kiszámításának módszerét módosítani kell.

Az alapfokú művészetoktatási intézmény fluktuációjának kiszámítási módszerét módosítani kell. A képzésben résztvevők nagyon jó teljesítményt mutatnak a tanulmányi átlagok és a művészeti versenyeken elért eredmények tekintetében.

3.4. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység

A nevelési feladatok egészséges és biztonságos feltételei biztosítottak az intézményben. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását az intézményvezető külön felelős alkalmazásával biztosítja. A felelős munkaköri leírását ki kell egészíteni.

3.5. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, tevékenység

Az intézmény szabályzatai tartalmazzák a szükséges óvó és védő előírásokat. A gyermekeket és a diákokat felkészítik a balesetek elkerülésére, megelőzésére. Az esetleg előforduló balesetek után lépéseket tesznek az intézményben a további szükséges óvintézkedések megtételére. Az elektronikus adatszolgáltatást használják a területen.

3.6. Javaslatok – Intézkedési terv

A gyógytestnevelés megszervezéséről és annak dokumentálásáról intézkedni kell.

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírását ki kell egészíteni.

A szakképzettségnek megfelelő pedagógus alkalmazásáról a biológia tantárgy területén gondoskodni kell.

Határidő: 2011/12-es tanév vége

Felelős: Scherer Edit,

igazgató

 

Budapest, 2011. szeptember 1.

 

Horváth András

oktatási főigazgató